VARANGER ASVOTUNDRA IKS

ARBEID OG AKTIVITET

Arbeid og aktivitet

Alle mennesker har en helse. Fysisk helse og psykisk helse. For mange av oss er det å ha et arbeid vi trives med og fungerer i, viktig for god livskvalitet. For at det skal være slik er det viktig at arbeidet er meningsfylt og at det gir oss en opplevelse av mestring og vekst. Noen mennesker opplever, med bakgrunn i ulike helsemessige årsaker, å få en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg.

 

Tilbud om arbeid

En person kan få tilbud om attføring dersom vedkommende på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller har fått vesentlig innskrenket sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass. Arbeidssøkere i våre tiltak er ofte mottakere av uførepensjon, arbeidsavklaringspenger (AAP), individytelser, kvalifiseringsstønad eller sykepenger. NAV avgjør om søkere fyller kriteriene for å få innvilget de ulike stønader og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at den enkelte skal komme i arbeid.


Samarbeid med NAV

I samarbeid med NAV lages en aktivitetsplan for attføringsløpet. Denne planen kan inneholde planer for arbeidsutprøving, arbeidspraksis, utdannelse, kurs, bistand og tilrettelegging for å få arbeid.


Innsøking

Du kan få tilbud om plass ved Varanger ASVO dersom du har behov for tilrettelagt arbeidstrening, oppfølging i arbeidssituasjonen og bistand til å få, eller beholde arbeid. Innsøking skjer via NAV Vadsø eller, se Innsøking.

Sist oppdatert: Mandag 10. august, 2015

Resursser

 

Varanger Asvo

Skaper aktivitet

"Et sted å trives - et sted å vokse"